Voorwaarden_checkout

ALGEMENE VOORWAARDEN

A – BASISVOORWAARDEN
ARTIKEL 1
Deze algemene voorwaarden zijn onderverdeeld in basisvoorwaarden, van toepassing op elke overeenkomst, van welke aard ook, afgesloten tussen DS-SOLUTONS en de klant, en in specifieke voorwaarden, van toepassing naargelang het voorwerp van het contract. De basisvoorwaarden staan in hoofdstuk A, de specifieke voorwaarden in de hoofdstukken B tot C.
ARTIKEL 2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden. Indien DS-SOLUTONS schriftelijk de aankoopvoorwaarden van de klant geaccepteerd heeft, hebben deze voorrang op de commerciële en algemene voorwaarden van DS-SOLUTONS . De commerciële en algemene voorwaarden van DS-SOLUTONS blijven evenwel van toepassing voor de zaken die niet vermeld worden in de aankoopvoorwaarden van de klant. Door het plaatsen van een order bij DS-SOLUTONS aanvaardt de klant onherroepelijk de toepassing van deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere. Ervan afwijken kan alleen door middel van een geschrift houdende specifieke voorwaarden, opgesteld en ondertekend door een daartoe door DS-SOLUTONS bevoegd verklaard persoon.
ARTIKEL 3
De bepalingen van het contract afgesloten tussen DS-SOLUTONS en de klant vernietigen en vervangen alle andere bepalingen, voorwaarden, overeenkomsten of bedingen, briefwisseling en/of vroegere overeenkomsten. De bepalingen van het contract en van deze algemene voorwaarden kunnen noch geheel noch gedeeltelijk gewijzigd, aangevuld of ingetrokken worden, behoudens schriftelijk akkoord tussen DS-SOLUTONS en de klant.
ARTIKEL 4
Indien de klant zijn bestelling annuleert, voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst, heeft DS-SOLUTONS de keuze om ofwel de verplichte uitvoering, ofwel de betaling van een schadevergoeding te eisen. In dat geval zal de schadevergoeding minstens bestaan uit (1) de kostprijs van de leveringen die DS-SOLUTONS al besteld had met het oog op de levering aan de klant, (2) alle andere door DS-SOLUTONS te dragen kosten en de honoraria verschuldigd voor de al geleverde prestaties tot op de datum van het annuleren van de bestelling of van de beëindiging van de overeenkomst, en, (3) een winstdervingsvergoeding gelijk aan 50% van de bedragen waarop DS-SOLUTONS recht zou gehad hebben ingeval van volledige uitvoering van het contract. In geval van concordaat of faillissement van één van beide partijen zal de overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn.
ARTIKEL 5
5.1 Onze offertes blijven drie maanden geldig. In het geval van hardware en software, blijven onze offertes 2 weken geldig. Al onze bedragen zijn berekend zonder BTW. De facturen van DS-SOLUTONS moeten 14 dagen na factuurdatum en zonder korting betaald zijn. Protest van een factuur moet uiterlijk binnen de vijftien dagen na factuurdatum schriftelijk bij DS-SOLUTONS toekomen. Iedere binnen de vijftien dagen na uitgifte niet schriftelijk geprotesteerde factuur wordt verondersteld definitief en onherroepelijk door de klant aanvaard te zijn. Elke op de vervaldag onbetaalde factuur wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een intrest gelijk aan de wettelijke intrestvoet + 6%, en met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 200 €. Bij niet-betaling van een factuur op zijn vervaldag, mag DS-SOLUTONS daarenboven van rechtswege en zonder ingebrekestelling de uitvoering van alle leveringen en verrichtingen opschorten tot de factuur betaald is, evenwel zonder dat de klant van zijn verplichtingen wordt ontheven. Bij niet-betaling van een factuur binnen de vijftien dagen na ingebrekestelling kan DS-SOLUTONS de verbreking van de overeenkomst vaststellen ten laste van de klant, en van hem een schadevergoeding vorderen zoals bepaald in artikel 4.
5.2 De nevenkosten zijn nooit inbegrepen in de forfaitaire prijzen en worden door DS-SOLUTONS bijkomend aan de klant gefactureerd. De nevenkosten bestaan onder meer uit de reis- en verblijfskosten van de werknemers van DS-SOLUTONS. Voor de verplaatsingen die verrekend worden aan een verplaatsingsforfait verwijzen wij graag naar onze commerciële voorwaarden 1.1.3. Reiskosten. De verplaatsingsvergoeding dekt eveneens de tijd nodig voor de verplaatsing. De verplaatsingskosten worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd, met als basisindex deze van december 2001 en als nieuwe index die van de maand december voorafgaand aan de aanpassing.
ARTIKEL 6
De in het contract opgegeven termijnen voor levering van de goederen of voor uitvoering van de prestaties zijn slechts indicatief, dus niet bindend, en worden door DS-SOLUTONS in de mate van het mogelijke gerespecteerd. Een afwijking ervan geeft de klant dus niet het recht enige schadevergoeding te eisen of het contract eenzijdig te beëindigen. Indien wel een strikte leveringsdatum wordt bepaald in het contract zal de klant de beëindiging ervan alleen kunnen eisen indien DS-SOLUTONS in gebreke werd gesteld haar verplichtingen binnen een redelijke termijn, aangepast aan de omstandigheden, uit te voeren, met dien verstande dat de klant geen enkele schadevergoeding van DS-SOLUTONS kan eisen indien de uitvoering van de verplichting binnen deze redelijke termijn is geschied.
ARTIKEL 7
DS-SOLUTONS kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade wegens een gebrek of, indien een strikte leveringsdatum voorzien werd, wegens vertraging in de uitvoering van haar contractuele verplichtingen, wanneer de oorzaak van dit gebrek of van deze vertraging haar niet ten laste kan gelegd worden zoals, bijv. in geval van overmacht, oorlog, opstand, staking of een gebrek bij haar eigen leveranciers. Ingeval DS-SOLUTONS toch een schadevergoeding moet betalen, dan wordt deze alleszins beperkt tot de directe schade, met uitsluiting van indirecte schade zoals winstderving, verhoging van algemene kosten, verstoring van de planning, of verlies van winst, cliënteel of kortingen voor de klant. Indien DS-SOLUTONS gehouden is
aan de klant een schadevergoeding te betalen dan wordt het door DS-SOLUTONS verschuldigde bedrag in ieder geval beperkt tot 50 % van het in het contract vastgelegd forfaitair bedrag.
ARTIKEL 8
DS-SOLUTONS en de klant verbinden zich tot geheimhouding van de informatie over de productie-, organisatie- en werkmethodes en andere informatie die zij in het kader van de onderhandelingen en de uitvoering van de overeenkomst vernemen. Zij verbinden zich ertoe de verkregen informatie niet zonder schriftelijke toelating van de andere partij te zullen verspreiden. Zij verbinden zich ertoe deze informatie enkel te zullen meedelen aan de werknemers die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, of die de desbetreffende programma’s gebruiken, en garanderen aan voornoemde werknemers ten aanzien van de confidentiële informatie geheimhoudingsplicht opgelegd te hebben.
ARTIKEL 9
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege DS-SOLUTONS, mag de klant het contract of de rechten en plichten die hierop betrekking hebben, niet overdragen aan derden, geheel noch gedeeltelijk, noch in pand geven. Iedere overdracht zonder voorafgaand en schriftelijk akkoord van DS-SOLUTONS is aan haar niet tegenstelbaar.
ARTIKEL 10
Het is de klant aan wie DS-SOLUTONS diensten verleent of heeft verleend verboden om eender welk personeelslid of welke onderaannemer van DS-SOLUTONS rechtstreeks of onrechtstreeks, persoonlijk of via tussenkomst van een natuurlijke of een rechtspersoon, in dienst te nemen, ongeacht of de klant er al dan niet contact mee had. Dit verbod geldt zowel tijdens de uitvoering van het contract als gedurende een periode van drie jaar volgend op de datum van de beëindiging van de contractuele relaties tussen DS-SOLUTONS en de klant, en/of gedurende één jaar volgend op de datum van de beëindiging van de contractuele relaties tussen DS-SOLUTONS en haar werknemer of onderaannemer. In geval van niet-naleving van voormeld verbod moet de klant aan DS-SOLUTONS een schadevergoeding betalen gelijk aan vierentwintig keer de globale maandelijkse kost van de prestaties van de desbetreffende werknemer of onderaannemer. De globale maandelijkse kost wordt vastgesteld op basis van het gemiddelde van de maanden, beperkt tot een periode van twaalf maanden, voorafgaand aan de beëindiging van de overeenkomst tussen DS-SOLUTONS en de betrokken werknemer of onderaannemer, onder voorbehoud van het recht van DS-SOLUTONS om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade groter zou zijn.
ARTIKEL 11
De nietigheid van een clausule van de overeenkomst tast de geldigheid van de overige clausules van het contract niet aan.
ARTIKEL 12
Geschillen m.b.t. geldigheid, interpretatie, uitvoering of ontbinding van de overeenkomst tussen DS-SOLUTONS en haar klant behoren tot de uitsluitende
bevoegdheid van de rechtbanken van Oudenaarde. DS-SOLUTONS behoudt evenwel de mogelijkheid om de klant te dagen voor de rechtbank van de plaats waar de klant haar maatschappelijke zetel heeft, of, ingeval het een vordering in tussenkomst en vrijwaring betreft, voor de rechtbank waar de hoofdvordering werd ingeleid.

B – HARDWARE

ARTIKEL 13
Titel B betreft de door DS-SOLUTONS aan de klant verkochte hardware

ARTIKEL 14
De klant verklaart van DS-SOLUTONS alle nuttige informatie ontvangen te hebben om met kennis van zaken zijn keuze te maken, meer bepaald over de
verhouding tussen zijn concrete behoeften en de hardware en de bestelde software. De klant ziet daarom af van elk verhaal tegen DS-SOLUTONS indien hij nadien zou vaststellen dat de geleverde hardware en software niet voldoen aan bepaalde behoeften, tenzij deze op voorhand duidelijk omschreven waren op de bestelbon, of in voorkomend geval, in het lastenboek.

ARTIKEL 15
15.1 De transportkosten voor de hardware naar de plaats waar deze geïnstalleerd moet worden, zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs.
15.2 De installatiekosten voor hardware en software zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs. Deze worden gefactureerd in regie aan het bij DS-SOLUTONS voor
dergelijke prestaties geldend tarief. De klant verwerft pas de eigendom van de geleverde hardware, van de dragers van de software en de bijhorende
gebruikslicentie na volledige betaling van de desbetreffende facturen. Zolang de klant niet alles betaald heeft blijft DS-SOLUTONS dus eigenaar van de
geleverde hardware en software, en de enige titularis van het gebruiksrecht daarop. Voordat geleverd wordt moet de klant eerst schriftelijk aan DS-SOLUTONS de naam, het adres en het telefoonnummer meedelen van de verhuurder van het pand waarin het bestelde materiaal wordt geïnstalleerd, alsook de naam, het adres en het telefoonnummer van elke op zijn handelsfonds bevoorrechte schuldeiser. Zolang DS-SOLUTONS deze inlichtingen niet ontvangen heeft mag zij de levering opschorten.
DS-SOLUTONS mag bovendien de verhuurder en de eventuele schuldeisers informeren dat zij eigenaar is en blijft van de geleverde goederen zolang deze niet volledig betaald zijn. Zolang hij niet de eigenaar is mag de klant de geleverde hardware en software niet overdragen, noch gelijk hoe aan derden ter beschikking stellen of bezwaren zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van DS-SOLUTONS. Zolang DS-SOLUTONS eigenaar is van de geleverde goederen zal de klant haar bovendien onverwijld en alleszins binnen de vierentwintig uur op de hoogte stellen indien de goederen in beslag (dreigen) genomen te worden, of anderszins door derden aanspraak wordt gemaakt op het geheel of een deel van de goederen.
ARTIKEL 16
De hardware en niet door DS-SOLUTONS ontwikkelde software worden voor 100% na levering, 14 dagen factuurdatum gefactureerd indien het totaal bestelde bedrag kleiner is dan € 10.500,00.
30% bij bestelling, contant, en 70% na levering, 14 dagen factuurdatum, met dien verstande dat de installatiekosten ervan niet in de verkoopprijs in begrepen zijn en zullen worden gefactureerd in regie aan de tarieven die van toepassing zijn. De leveringskosten en taxen (Recupel, Auvibel, Bebat, Reprobel) worden bovenop de prijs gefactureerd. Voor bestellingen van minder dan 1.000,00 € wordt een bedrag van 100 € gefactureerd voor de administratiekosten. Alle interventies van DS-SOLUTONS voor problemen van het type ‘defect’ (materiaalpanne, systeemfouten of programmatiefouten –, Microsoft SQL, …) of van het type ‘niet-defect’ (foutief gebruik) worden aan de klant gefactureerd aan de tarieven die van toepassing zijn.
De betalingsvoorwaarden kunnen afwijken per offerte! De betalingsvoorwaarden op de offerte hebben voorrang op de algemene voorwaarden.

ARTIKEL 17
17.1 De klant is verplicht de geleverde goederen, alsook de verpakking onmiddellijk bij ontvangst te controleren op zichtbare schade. Stelt de klant schade vast, dan moet hij de ontvangst van de goederen aan de vervoerder weigeren, zoniet worden de goederen beschouwd als zijnde geleverd in goede staat en is er daarover geen verhaal tegen DS-SOLUTONS meer mogelijk. De klant moet bij de levering ook nagaan of het geleverde overeenstemt met de vermeldingen op de vrachtbrief, de leveringsbon of de lijst van geleverde goederen. Bij gebrek aan eventuele schriftelijke opmerkingen gericht aan de vervoerder bij de levering, worden alle op de vrachtbrief, leveringsbon of lijst van geleverde goederen vermeld staande goederen beschouwd als zijnde geleverd, en is daarover tegen DS-SOLUTONS geen verhaal meer mogelijk.
17.2 Na levering van de goederen moet de klant de goederen aan een nader onderzoek onderwerpen, om eventuele zichtbare gebreken vast te stellen, die redelijkerwijs bij het openen van de colli tijdens de levering (nog) niet konden vastgesteld worden. Stelt de klant na de levering zichtbare gebreken vast, dan moet hij dit binnen de acht kalenderdagen na de levering schriftelijk aan DS-SOLUTONS laten weten. Bij gebreke aan klacht binnen deze termijn worden de geleverde goederen geacht aanvaard te zijn en is geen voorziening tegen zichtbare gebreken meer mogelijk.

ARTIKEL 18
Stelt de klant verborgen gebreken of een slecht functioneren van de geleverde goederen vast, dan moet hij DS-SOLUTONS hiervan binnen de achtenveertig uren na vaststelling schriftelijk verwittigen, met een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de aard van het gebrek of van het slecht functioneren van de goederen. DS-SOLUTONS is hoogstens gehouden tot dezelfde garantie, aan dezelfde voorwaarden en modaliteiten, als deze waaraan haar leverancier ten opzichte van haarzelf gehouden is, voorwaarden en modaliteiten die door de klant gekend zijn. Onder voorbehoud van hierboven vermelde beperking geeft DS-SOLUTONS een contractuele garantie van drie maanden vanaf de levering van de goederen, of vanaf de installatie, indien deze door DS-SOLUTONS werd gedaan.

ARTIKEL 19
Stelt de klant een gebrek of een slechte vast, dan moet hij onmiddellijk ieder gebruik, elke bewerking, verwerking en/of installatie van de geleverde goederen staken. De klant zal alle voor het onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen. Verleent de klant deze bijstand niet of is onderzoek van de geformuleerde klacht om een of andere reden los van enige schuld van DS-SOLUTONS niet meer mogelijk, dan zal deze klacht niet meer behandeld, en heeft de klant geen verhaal meer tegen DS-SOLUTONS. Blijken de klachten ongegrond, dan zullen de kosten van het onderzoek ervan en ondermeer de kosten van de eraan verbonden prestaties door DS-SOLUTONS aan de klant gefactureerd worden. DS-SOLUTONS is niet tot garantie gehouden indien de klant (1) in gebreke blijft nog openstaande facturen aan DS-SOLUTONS te betalen, (2) zelf of door derden wijzigingen, aanpassingen of herstellingen aan de geleverde goederen heeft uitgevoerd of heeft laten uitvoeren, (3) de goederen voor andere doeleinden dan deze waarvoor ze bestemd zijn heeft gebruikt of (4) de goederen op onoordeelkundige wijze heeft behandeld of onderhouden. Zijn niet gedekt door de garantie de schade en slechte werking die geen fabricagefout zijn, en voornamelijk deze die te wijten zijn (1) aan fouten of slordigheden van de klant bij de bescherming, het gebruik en/of het onderhoud van het materiaal, (2) aan de elektrische installatie en de netvoeding, (3) aan het verplaatsen van de goederen, (4) alsook aan alle andere toevallige oorzaken zoals een brand of waterschade.

ARTIKEL 20
Omdat de garantie enkel het herstel of het vervangen van de defecte stukken voorziet overeenkomstig de voorwaarden vermeld in artikel 19, worden de prestaties van DS-SOLUTONS om problemen op te lossen aan de klant doorgerekend in regie aan het bij DS-SOLUTONS voor dergelijke prestaties geldende tarief. Indien de klant zich terecht op de garantie beroep worden de prestaties van DS-SOLUTONS niet gefactureerd indien deze zich contractueel verbonden had de geleverde goederen te installeren en in werking te stellen en de oorzaak van de vastgestelde problemen bij DS-SOLUTONS ligt.

ARTIKEL 21
De klant is ingelicht over het feit dat DS-SOLUTONS, behoudens anders overeengekomen, geen enkel onderhoudscontract tekent voor wat betreft de hardware en de niet door haarzelf ontwikkelde programma’s, voor dewelke zij enkel als tussenpersoon tussenkomt.

C – DIENSTEN

ARTIKEL 22
Huidige titel is van toepassing op de door DS-SOLUTONS geleverde prestaties voor specifieke assistentie bij de klant, onafhankelijk van enige levering van hardware of software zoals omschreven in de voorafgaande titels. Deze bijstand bestaat ondermeer (niet limitatief) uit advies en opleiding. Het voorwerp van deze bijstand wordt bepaald in een daartoe tussen DS-SOLUTONS en haar klant gesloten bijzondere overeenkomst.

ARTIKEL 23
De opdracht wordt uitgevoerd door een medewerker, werknemer of onderaannemer, van DS-SOLUTONS, welk ten allen tijde door DS-SOLUTONS vervangen kan worden. De medewerker van DS-SOLUTONS zal de opdracht onder gezag van DS-SOLUTONS uitvoeren volgens de aanwijzingen en richtlijnen verstrekt door de klant. Instructies van de klant aan de medewerker van DS-SOLUTONS betreffende het welzijn op het werk, werk- en rusttijden, of betreffende de uitvoering van de toevertrouwde opdracht, zijn geen uitoefening van gezag zoals bedoeld in artikel 31§1 van de wet van 24 juli 1987 inzake tijdelijke tewerkstelling en het ter beschikking stellen van werknemers. De klant is gehouden om aangepaste lokalen ter beschikking te stellen van de medewerker van DS-SOLUTONS, zodanig ingericht dat deze er volkomen ongehinderd en ongestoord de overeengekomen opdracht kan uitvoeren.

ARTIKEL 24
Alleen de klant is verantwoordelijk voor de opdracht waarvoor de specifieke bijstand overeengekomen werd. DS-SOLUTONS is in geen enkel geval verantwoordelijk voor om het even welke fout of schade, aangezien zij in het kader van huidig contract enkel assistentie verleent en deze assistentie wordt uitgevoerd op instructies van de klant. De klant aanvaardt dat het in de informaticasector vrijwel onmogelijk is om in alle omstandigheden tegemoet te komen aan de wensen van de klant en vooral om een oplossing te vinden voor elk probleem, zodanig dat, in het kader van de overeenkomsten met betrekking tot een specifieke bijstand, de verplichting van DS-SOLUTONS gezien moet worden als een middelenverbintenis.

ARTIKEL 25
Diensten in regie
De diensten uitgevoerd in regie worden aan 100% gefactureerd op het einde van de maand. De facturatie-eenheid is 10 minuten.
Op verzoek van de klant kan het werk buiten de kantooruren uitgevoerd worden (nl. vóór 08.00u, na 18.00u, tijdens het weekend of op feestdagen). Indien de prestaties buiten de kantooruren uitgevoerd worden, worden ze aan 200% van de geldende tarieven gefactureerd indien het over wettelijke feestdagen en/of zondagen gaat. Voor de andere voorgenoemde dagen of uren worden de prestaties aan 150% van de tarieven gefactureerd. Reiskosten en mogelijke verblijfskosten worden extra bijgerekend.Het uurtarief zal op 1 januari van elk jaar geïndexeerd worden op basis van de index van de consumptieprijzen. De basisindex is de index van de maand december van het jaar voor het lopende jaar, de nieuwe index is diegene van de maand december voor het nieuwe jaar.

Diensten aan forfaitaire prijs
Projecten aan forfaitaire prijs worden voor 100% gefactureerd bij de bestelling.

ARTIKEL 26
Is de klant niet tevreden met de bijstand verleend door de medewerker van DS-SOLUTONS, dan brengt hij DS-SOLUTONS hiervan nog dezelfde dag schriftelijk op de hoogte, zodat, in de veronderstelling dat de opgegeven reden tot ongenoegen gegrond is, DS-SOLUTONS alle nodige maatregelen kan treffen. In dit geval kan DS-SOLUTONS de opdracht aan een andere medewerker toevertrouwen of de bijstand beëindigen, zonder evenwel gehouden te zijn tot betaling van om het even welke schadevergoeding. Daar de klant gehouden is DS-SOLUTONS de dag zelf op de hoogte te brengen van de reden van zijn ongenoegen over de prestaties van de medewerker van DS-SOLUTONS, kan deze reden niet inroepen worden om de betaling van de werkzaamheden dewelke de dagen ervoor door de betrokken medewerker uitgevoerd werden te weigeren. Hetzelfde geldt indien DS-SOLUTONS beslist om de medewerker te vervangen of om een einde te stellen aan iedere bijstand.

D – HOSTING

We kunnen enkel de hosting toestaan voor particulieren/bedrijven die zich aan de wet houden bij het verkopen van producten en/of diensten.